Indbydelser

Skyttemøde 04-06-2012

Anderledes Skydning 17-18-20/08-2012

Åbentstævne i Næstrup Skytte Center 30og31-05-2012

Indvielse i Bjergby 50m 14-04-2012

Præmieuddeling pistol 10-04-2012

25m Grovstævne 23-06-2012

Præmieuddeling 13-04-2012

Terrænstævne i Klitmøller 15-4-2012

Ekstraordinær generalforsamling i Næstrup 26-03-2012

Terrænskydning i Næstup 25-03-2012

Terrænskydning pistol 25-3-2012

Matrialer til afholdelse af skytter stævner og gratis programmer

Matrialer til afholdelse af skytter stævner og gratis programmer
 

Hent DDS Stævneprogram

OpenOffice.org – dansk office pakke der kan alt det du kender fra Microsoft Office, Tekstbehandling, Regneark, Præsentationer og meget mere.

http://da.openoffice.org

Danske vejledninger:
http://da.openoffice.org/about-documentation.html

Adobe Acrobat Reader – læse-program der skal bruges til at læse PDF dokumenter

PDF Creator – Program til at lave PDF dokumenter med. Bliver installeret som en Printer, og når du udskriver til denne printer oprettes PDF dokumentet
http://www.pcworld.dk/download/48/944

Picasa – enkelt dansk billedbehandlingsprogram fra Google, der kan de mest anvendelige ting omkring beskæring af billeder o.l.
http://picasa.google.com/

Skydetid.dk – DDS´ officielle online tilmeldings system. Kun til DDS arrangerede stævner og kurser.

http://www.skydetid.dk

Skydetilmelding.dk – dansk onlinetilmeldings system til DDS Stævneprogram. Opret stævnet i stævneprogrammet, tag en backup, og læg backuppen på skydetilmelding.dk. Meget nemt at bruge.

http://www.skydetilmelding.dk

SFP Viewer – dansk tillægsprogram til DDS Stævneprogram, der kan vise resultatlisten på storskærm el.lign.
http://www.joakim.dk/shooting/download/

SH Skytte – dansk Skytteforenings Administrations Program til håndtering af medlemmer, kontingenter, regnskab, lagerstyring, skytternes ‘hjemme-resultater’ og meget andet.
http://sh-informatik.dk/sh-skytte/

LOVE for DDS THY – MORS

LOVE
for
DDS THY – MORS

§ 1.

Foreningens navn er DDS THY-MORS med hjemsted i Thisted Kommune
Dens formål er ved skydning som idræt og andet kulturelt virke, at fremme det folkelige foreningsarbejde

§ 2.

Amtsforeningen er medlem af De Danske Skytteforeninger, og associeret DGI Nordvest.
Foreningen er dannet ved sammenslutning den 27. juni 1996 af Morsø Skytteforening, stiftet 9. juli 1867 og Gl. Thisted Amts Skytteforening, stiftet 20. september 1868. Det geografiske virkeområde er nu Thy -Mors.
Foreningen består af lokale foreninger, der udøver skydning, og som i sine vedtægter, vedkender sig at arbejde efter det i § 1 angivne formål. En forenings vedtægter skal godkendes af amtsforeningen, forinden de kan være gyldige.
Foreningerne har hver deres egen bestyrelse, som ordner alt foreningen vedrørende, dog således at disse love samt DDS `s vedtægter og bestemmelser overholdes.

Ingen forening kan udtræde af amtsforeningen og tilslutte sig en anden amtsforening uden samtykke fra begge amtsforeninger.
Foreningerne betaler et af amtsforeningens bestyrelse fastsat kontingent.
Valg af ny foreningsformand og ny kasserer skal straks indberettes til forretningsføreren med angivelse af navn, bopæl samt telefon og mailadresse.
Den selvejende institution Næstrup Skydebaneforening er tilknyttet amtsforeningen, dog uden stemmeret eller kontingentforpligtelse.

§ 3.

Foreningens bestyrelse består af en formand, der vælges af generalforsamlingen for et år, samt 6 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
Desuden vælges der en 1. og en 2. suppleant, der er på valg hvert år.
Bestyrelsen vælger selv sin næstformand.

§ 4.

Bestyrelsen ansætter en forretningsfører, samt andet nødvendigt personale for foreningens daglige drift.
Bestyrelsesmøde afholdes når formanden – i hans forfald næstformanden – eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Vedtagelser i bestyrelsen kræver at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
Over de på generalforsamlinger og møder vedtagne beslutninger, føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelsen.
Bestyrelsen supplerer sig med de udvalg, som den måtte finde fornøden.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes arbejdsområder, og indsætter et bestyrelsesmedlem i hvert udvalg.
De nedsatte udvalg fastsætter selv, med bestyrelsens godkendelse, deres aktiviteter og budgetter.

§ 5.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden 1. marts
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/3 af foreningerne forlanger det ved at indsende skriftlig motiveret begæring derom til formanden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at begæring herom er modtaget.

§ 6.

DDS THY – MORS hæfter ikke for forpligtelser der påhviler foreningerne.
Medlemmer af DDS THY – MORSs bestyrelse hæfter ikke personligt for DDS THY – MORSs forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.
Foreningen tegnes af følgende hver for sig:
– formanden
– næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem
Bestyrelsen er berettiget til på foreningens vegne at foretage dispositioner vedrørende fast ejendom, herunder køb, salg og pantsætning.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 7.

Indvarsling til generalforsamlingen sker med 3 ugers varsel i de stedlige blade, samt ved skriftlig meddelelse til foreningerne med angivelse af dagsorden.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Hvis der foreligger forslag til behandling under punkt 4 i § 10 udsendes disse til foreningerne senest 10 dage før generalforsamlingen.

§ 8.

Til generalforsamlingen tildeles hver forening forlods 1 stemmeberettiget repræsentant. Derudover har hver forening 1 stemmeberettiget repræsentant for hver påbegyndt 20 aktive medlemmer.
Repræsentanterne skal være aktive medlemmer af den forening de repræsenterer, og være fyldt 14 år.
Sammen med udsendelsen af dagsorden til foreningerne, jvf. § 7, udsendes også det reviderede regnskab, samt det antal stemmesedler foreningen er berettiget til.
Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret.
Alle medlemmer af foreningerne har ret til at overvære generalforsamlingen.

§ 9.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede mødet.
Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Lovændringer kræver dog 3/5 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer.
Alle valg til bestyrelsen er skriftlige, og formandsvalget foregår med bundet omvalg, således at ingen er valgt, før opnåelse af over halvdelen af de afgivne stemmer.
Andre afstemninger skal ligeledes være skriftlige, hvis dirigenten eller blot en af de tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter begærer det.
Endvidere vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter i henhold til bestemmelserne i § 3
Der vælges 1 revisorer for 2 år, jf. § 11 samt 1 suppleant der vælges for 1 år.
Der vælges 1 fanebærer samt 1 suppleant for denne.
Til møder i DDS, samt andre møder uden for amtet, hvor foreningen ønskes repræsenteret, vælges repræsentanterne af bestyrelsen. Bestyrelsen kan overlade valg af repræsentanter til de relevante udvalg.

§ 10.

Den ordinære generalforsamling omfatter mindst flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning for det forløbne år.
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Plan for det kommende år.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af 1 revisor samt suppleant.
9. Valg af fanebærer samt suppleant.
10. Eventuelt.

§ 11.

Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen.
Revisorerne vælges for 2 år, således at 1 revisor er på valg hvert år.
Regnskabet skal tilstilles revisorerne senest 4 uger før generalforsamlingen.

§ 12.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udelukke en forening, såfremt den ikke er amtsforeningens love efterrettelig.
Førend dette kan ske skal foreningen have adgang til at udtale sig.
Foreningen kan indanke sagen for den førstkommende generalforsamling, og kan atter optages , hvis et flertal ikke godkender udelukkelsen.

§ 13.

Nye foreninger kan optages ved skriftlig ansøgning til amtsforeningens bestyrelse.
Foreningerne må vedkende sig og overholde de af bestyrelsen for DDS udarbejdede vedtægter samt amtsforeningens love.
Optagelse skal godkendes af DDS, og foreningens vedtægter skal indeholde oplysning om at foreningen er tilsluttet DDS, samt en paragraf med følgende indhold:
“Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, ikke længere bør være indehaver af en tilladelse til et våben”

§ 14.

Ophører en forening at eksistere, udelukkes, eller udmelder foreningen sig, skal den til amtsforeningen aflevere samtlige ejendele modtaget fra amtsforeningen eller De Danske Skytteforeninger.

§ 15.

Amtsforeningen kan opløses, når dette vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.
I tilfælde af opløsning overdrages amtsforeningens midler til De Danske Skytteforeninger.

§ 16.

Disse love kan ikke ændres uden de i § 9 anførte stemmetal og må ikke være i strid med DDS `s vedtægter.
Endvidere kræves at mindst 1/3 af foreningerne skal være repræsenteret på generalforsamlingen for at vedtage lovændring.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling af Gl. TAS, den 27. juni 1996
Ændret på generalforsamlingen den 20. februar 2007

________________________________
dirigent